De Springplank
Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: directie@obs-springplank.nl 
Informatie groep 7

In groep 7 wordt er weer meer van de kinderen verwacht,maar zij kunnen dan ook meer aan.
Er is veel werk te verzetten. Een agenda is in groep 7 noodzakelijk. De kinderen mogen zelf voor een multomap zorgen (23-rings)en eventueel voor een etui met inhoud.
Nieuw voor de kinderen is het vak Engels. Spannend is het verkeersexamen.
Aan het eind van groep 7 ontvangt u het voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs. In groep 8 volgt daarop, rond de kerstvakantie, het definitieve schooladvies.
In november zal er met u gesproken worden over de vorderingen van uw kind. Daarnaast is er uiteraard de mogelijkheid om na schooltijd met de leerkracht te praten. Maakt u daarvoor dan wel graag een afspraak.
En dan nu informatie over de verschillende vakken:

Rekenen ( Wereld in Getallen)
De leerstof is verdeeld over twee boeken,elk boek is verdeeld in blokken. Elk blok wordt afgesloten met een toets en een paar herhalingstaken. Iedere week maken de kinderen twee gewone taken en een projecttaak. In een gewone taak gaat het om hoofdrekenen, cijferen en rekenallerlei (bijvoorbeeld meten, tijd, geld, breuken en procenten). In een projecttaak komen we deze zaken ook weer tegen maar dan rond een thema (bijvoorbeeld: De Haven) en de kinderen werken met grafieken, tabellen, schaal en dergelijke. Het werken met een zakrekenmachine komt aan de orde evenals procentsommen en breuken en staartdelingen worden uitgediept.

Taal ( Taalactief)
Twee weken werken we aan een hoofdstuk uit het taalboek. Daar hoort een woordpakket bij en ook een werkwoordpakket. De kinderen oefenen met werkwoordschema’s, de tegenwoordige tijd eerst en daarna ook de verleden tijd. Na twee weken wordt de oefenstof uit het boek getoetst (taaltoets)en de woordjes en werkwoorden worden middels het controledictee getoetst. De woordjes krijgen de kinderen mee naar huis om te oefenen.
In de klas oefenen we met het maken van zinnen, het stellen(opstel), het creatieve taalgebruik, het maken van gedichten, het gebruik van de leestekens, de werkwoorden, spreekwoorden, afkortingen, ontleden,verkleinwoorden, het schrijven van brieven en het omgaan met het woordenboek. Veel van deze zaken kunnen ook op de computer worden geoefend.

Lezen (Goed Gelezen)
Bij het begrijpend lezen gaat het o.a. om het zoeken naar sleutelwoorden, het maken van samenvattingen, de hoofdgedachte uit een tekst halen, oorzaak en gevolg bepalen en het kiezen van een leesstrategie.
Ook zijn er nog de leesteksten bij aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.
Daarnaast lezen de kinderen ook in hun school bibliotheekboek.

Technisch lezen
Met de methode “Estafette” werken we 3x per week aan correct lezen ,vloeiend en vlot lezen met een goede intonatie. Twee keer per week wordt er nog in groepjes gelezen (duo-lezen) door de kinderen die AVI 9 nog niet bereikt hebben. De andere kinderen gaan dan begrijpend/studerend lezen.

Verkeer (Jeugd Verkeerskrant)
Veel aandacht wordt besteed aan de voorrangsregels voor fietsers, de borden, maar ook het fietsen in het verkeer. De kinderen doen ook mee aan het theoretische en het praktische verkeersexamen. Het behalen van een officieel verkeersdiploma behoort dan tot de mogelijkheden.

Natuur (Leefwereld)
Hier gaat het om de planten, de dieren, het menselijk lichaam, de seizoenen, gezond gedrag, hygiëne en techniek. Na elk hoofdstuk kan een overhoring plaatsvinden.

Aardrijkskunde (Geobas)
In groep 7 behandelen we de verschillende landen van Europa . Bij elk hoofdstuk hoort ook de topografie van het desbetreffende land. We praten o.a. over het wegennet in Europa, over bossen en fjorden, over weer en klimaat, over mijnbouw en industrie, over bergen, over stad en platteland. Maar ook over hoofdsteden, rivieren en zeeën en de Rijn. Ieder hoofdstuk kan worden afgesloten met een toets en een topografietoets. Topografie kan ook in de klas met de computer geoefend worden.

Geschiedenis (Bij de tijd)
Deze methode is verdeeld in blokken. Na de prehistorie komen achtereenvolgens de Romeinse tijd, het Middeleeuwse kloosterleven, de Gouden Eeuw, de Franse Revolutie en de tweede wereldoorlog aan de orde. Elk blok wordt afgesloten met een toets, waarvoor ook weer thuis geleerd kan worden. Een blok bestaat uit vier lessen en een samenvatting.

Engels (Real English, let’s do it)
Het gaat vooral om de luistervaardigheid en de spreekvaardigheid. Ook de uitspraak is van belang. We oefenen dit bijvoorbeeld in dialoogjes en kleine toneelstukjes. Bij de verschillende lessen horen liedjes (uiteraard in het Engels) die door de kinderen worden gezongen.

Gymnastiek
Het dragen van gymkleding en het douchen na de les is verplicht. Als om medische redenen het douchen niet gewenst is, dan graag een briefje. Het dragen van sieraden tijdens de gymnastiekles is niet toegestaan.

Bijbelles
Het volgen van bijbelles is op vrijwillige basis. De kinderen die de bijbellessen niet volgen krijgen ander werk opgedragen.

Werkstuk/spreekbeurt/boekbespreking
In groep 7 worden er werkstukken gemaakt, voor een groot deel moet dit thuis gebeuren. De kinderen worden in de klas wel begeleid. Ook zullen de kinderen een boekbespreking en een spreekbeurt houden uiteraard met aanwijzingen en tips van de leerkracht.

Huiswerk
Huiswerk in groep 7 is vooral leren voor de toetsen van de zaakvakken, oefenen met de woord – en werkwoordpakketten en het afmaken van zaken die op school niet zijn afgekomen.

We hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven over de werkwijze in groep 7.
 
Met vriendelijke groet,

juf Yvette en juf Claudia