De Springplank
Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: directie@obs-springplank.nl 
Informatie groep 6

In groep 6 wordt er weer meer van de kinderen verwacht. Nieuwe zaken binnen verschillende leerstofkernen zijn aan de orde, evenals het werken met een uitgebreidere weektaak.
Een agenda is noodzakelijk in groep 6 om bijvoorbeeld de toetsdata te noteren. Om de leerstof van vooral de zaakvakken voor de kinderen zo gestructureerd en overzichtelijk mogelijk te maken, is het handig dat zij over een grote multomap (23 rings) met tabbladen beschikken.

In november zal er met u gesproken worden over de vorderingen van uw kind. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om na schooltijd met de leerkracht te praten. Maakt u daarvoor wel van tevoren een afspraak. De leerkracht maakt dan graag tijd voor u vrij.

En dan volgt nu informatie over de verschillende vakken:

Rekenen (Wereld in getallen)
De leerstof is verdeeld over twee boeken (6A en 6B). Ieder boek is verdeeld in vier blokken van elk vijf weken. Elk blok wordt afgesloten met een toetstaak gevolgd door een herhalingstaak en een verrijkingstaak. Iedere week maken de kinderen twee “gewone”taken en één projecttaak. In een “gewone”taak gaat het om hoofdrekenen, schattend rekenen, cijferen en rekenallerlei bijv. meten, klokkijken, geld, breuken enz. In een projecttaak komen we dit rekenallerlei weer tegen maar dan rond een thema bijv. “Rondom de stad”. Ook leren de kinderen tabellen en grafieken lezen en zelf maken en leren ze hoe je een tekening op schaal kunt vergroten of verkleinen.
Veel aandacht wordt besteed aan cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en breuken.
Aan het eind van groep 6 hebben de kinderen al kennis genomen van de staartdeling.

Taal (Taalactief)
We werken twee weken aan één hoofdstuk. We zijn dan bezig met o.a. zinnen maken, verhaaltjes schrijven, gedichten maken, leestekens en hoofdletters, lettergrepen verdelen, verkleinwoorden, afkortingen, alfabetische volgorde, trappen van vergelijking, enkelvoud en meervoud, samengestelde woorden en creatief taalgebruik.
Bij ieder hoofdstuk hoort ook een woordpakket. Binnen twee weken is dit pakket aangeboden, geoefend(thuis en op school) en middels het controledictee getoetst.
In groep 6 wordt er een begin gemaakt met ontleden: onderwerp, persoonsvorm, lidwoorden, zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, en bijvoeglijke naamwoorden.

Lezen (Goed Gelezen)
Bij het begrijpend lezen gaat het voornamelijk om het begrijpen van een tekst. Hierbij gaat het o.a. om het zoeken naar sleutelwoorden, het maken van samenvattingen, de hoofdgedachte uit een tekst halen, oorzaak en gevolg bepalen en het kiezen van een leesstrategie.
Daarnaast lezen de kinderen in hun bibliotheekboek, en zijn er nog leesteksten bij taal, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

Technisch lezen
Met de methode “Estafette” werken we 3x per week aan correct lezen, vloeiend en vlot lezen met een goede intonatie. Daarnaast wordt het technisch lezen twee keer per week geoefend in niveaugroepjes.

Verkeer
Met behulp van het krantje “Op voeten en fietsen” leren de kinderen de verkeersborden, de voorrangsregels voor fietsers en voetgangers en de onderdelen van de fiets.

Natuur (Leefwereld)
Aan de orde komen o.a. het plantenrijk, de dieren, het menselijk lichaam, de seizoenen, gezond gedrag, hygiëne en techniek. Na ieder hoofdstuk kan er een overhoring plaatsvinden.
Elke week volgen we via de schooltelevisie de afleveringen van “Nieuws uit de natuur”.

Aardrijkskunde (Geobas)
In groep 6 staat Nederland centraal met name de provincies, maar ook onderwerpen als land- en tuinbouw, rivieren en kanalen, recreatie, waterwerken enz. komen aan bod.
Topografie: Opzoeken van plaatsen, rivieren, meren enz. met behulp van de atlas/computer.

Geschiedenis (Bij de Tijd)
De methode is verdeeld in 6 blokken. Een blok bestaat uit vier lessen gevolgd door een samenvatting. Elk blok wordt afgesloten met een toets.
Thema’s die in groep 6 aan de orde komen zijn:
De prehistorie, het leven van de Romeinen, de Middeleeuwse stad, Willem van Oranje, gelijke rechten in de negentiende eeuw en de tijd na de Tweede Wereldoorlog.

Schrijven (Schrijftaal)
De kinderen oefenen om methodisch te schrijven, dus verbonden schrift, verzorgd en duidelijk leesbaar. We letten hierbij ook op de pengreep en de schrijfhouding.

Gymnastiek
Het dragen van gymkleding en het douchen na de les is verplicht. Als om medische redenen het douchen niet gewenst is, dan graag een briefje. Het dragen van sieraden tijdens de gymnastiekles is niet toegestaan.

Bijbelles
Het volgen van de bijbelles is op vrijwillige basis. De kinderen die geen bijbellessen volgen, krijgen ander werk opgedragen.

Werkstuk/Spreekbeurt/Boekbespreking
Met behulp van de “Werkstukwijzer” maken de kinderen een werkstuk. Voor een groot deel worden ze in de klas door de leerkracht begeleid.
Voor het houden van een spreekbeurt krijgen de kinderen een “Stappenplan Spreekbeurt” aangereikt en voor de boekbespreking een stencil met tips.

Huiswerk
Huiswerk in groep 6 is vooral leren voor de toetsen van de zaakvakken, oefenen met de woordpakketten en werk afmaken waar ze op school niet aan toe zijn gekomen.

We hopen, dat u nu meer inzicht heeft verkregen in de werkwijze van groep 6.

Met vriendelijke groet,
meester Gerard en juf Saskia