De Springplank
Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: directie@obs-springplank.nl 
Informatie groep 5

Vakken en methodes
In groep 5 krijgen de kinderen les in verschillende vakken, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van methodes. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende vakken en de gebruikte methodes. Daarnaast is er een korte uitleg per vakgebied.

Rekenen
We werken met de methode: De wereld in getallen. De kinderen werken dit jaar in deel A en B. Elk deel bestaat uit 4 blokken. Aan een blok werken we 5 weken. Elk blok bestaat uit ongeveer 15 taken. Deze bestaat uit basisstof, herhalingsstof en verdiepingsstof voor de goede rekenaars. Elk blok wordt afgesloten met een toets.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- automatiseren: tafels en sommen onder de 100
- handig rekenen
- optellen en aftrekken tot 10.000
- delen met en zonder rest
- rekenen met geld, meten, klokkijken
Daarnaast wordt een les per week besteed aan de projecttaken. Hier worden o.a. verhaaltjessommen geoefend.

Taal
Onze methode heet: Taal actief.
Elke twee weken werken we aan een hoofdstuk. Ieder hoofdstuk behandelt een thema. Vanuit dat thema worden verschillende taaloefeningen gemaakt. Enkele voorbeelden van oefeningen zijn:
- Stukken van een zin op de goede plaats zetten
- Tegenstellingen
- Het plaatsen van hoofdletters, punten en andere leestekens
- Oefeningen met het alfabet
- Enkelvoud – meervoud
- Alfabetiseringsoefeningen
- Het invullen van de juiste voorzetsels
- Het vinden van het juiste synoniem
- Verkleinwoorden
Na elk hoofdstuk volgt een toets.

Spelling
De methode heet: Taal actief woordspel.
De kinderen krijgen per twee weken woordpakketten aangeboden. In elk pakket zitten meerdere spellingsproblemen. Deze worden op verschillende manieren geoefend. Na twee weken volgt steeds het controledictee. Na acht weken wordt alles nog eens herhaald in de parkeerweek. De kinderen krijgen dan alle woorden mee naar huis om nogmaals te oefenen.

Lezen (Goed Gelezen)
Bij het begrijpend lezen gaat het voornamelijk om het begrijpen van een tekst. Hierbij gaat het o.a. om het zoeken naar sleutelwoorden, het maken van samenvattingen, de hoofdgedachte uit een tekst halen, oorzaak en gevolg bepalen en het kiezen van een leesstrategie.
Daarnaast lezen de kinderen in hun bibliotheekboek en zijn er nog leesteksten bij aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

Technisch lezen
Met de methode “Estafette” werken we 3x per week aan correct lezen, vloeiend en vlot lezen met een goede intonatie. Daarnaast wordt het technisch lezen twee keer per week geoefend in niveaugroepjes.

Schrijven
Onze methode heet: Schrijftaal.
Twee keer per week oefenen we de volgende onderdelen: automatiseren van het verbonden schrift en het schrijven van hoofdletters.

Aardrijkskunde
We werken met de methode: Geobas.
De methode bevat topografie, aardrijkskundige vaardigheden (o.a. kaartlezen) en aardrijkskundige thema’s (b.v. de stad, het platteland, toerisme, het weer, de fabriek)
De topografie heeft dit jaar een inleidend karakter. Zo worden de provincies met de hoofdsteden geoefend. Ook komen de werelddelen aan bod. De aangeboden stof wordt een aantal keer getoetst.

Geschiedenis
Onze methode heet: Bij de tijd.
Dit jaar worden zes historische onderwerpen besproken. Dit zijn :
- de voedselverzamelaars/jagers
- de eerste boeren
- een Middeleeuws kasteel
- Nederland en de strijd tegen het water
- De eerste fabrieken
- De eerste helft van de twintigste eeuw.

In de methode wordt gebruik gemaakt van :
- verhaalvormen waarbij leeftijdsgenootjes centraal staan
- een klassikale tijdlijn
- kopieerbladen
- werkboek
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een toets.

Natuur
De methode “Natuurlijk” bestaat uit vierentwintig lessen en elk hoofdstuk behandelt een ander onderwerp. Enkele voorbeelden: Spinnen, herfstweer, ons afval, de tandarts, bollen en knollen, de kikker. De leerkracht maakt hieruit een keuze.
Daarnaast kijken we naar het schooltelevisieprogramma: Nieuws uit de natuur

Schooltuinen
Nieuw dit jaar zijn de zes themalessen, die vanaf augustus op de schooltuinen aan de Zegwaartseweg worden gegeven. In het voorjaar krijgen de leerlingen hier een eigen schooltuintje; elke week wordt dan wel iets gezaaid. Deze tuinlessen lopen door tot aan de zomervakantie; het programma loopt dus gedurende het hele schooljaar.

Verkeer
Hiervoor gebruiken we werkboekjes die zijn samengesteld door Veilig Verkeer Nederland. De kinderen krijgen elk jaar 8 boekjes.
Onderwerpen kunnen zijn: een veilige fiets, voorrang, verkeersborden, spelen in een erf.

Spreekbeurt
De kinderen komen dit jaar voor het eerst in aanraking met een spreekbeurt. In groep 5 gaat het erom dat de kinderen voor de klas vertellen over een, door hen zelf gekozen, onderwerp. Zo wennen ze eraan dat andere kinderen naar hem of haar luisteren. Uitgebreide informatie volgt in de tweede helft van het schooljaar.

Huiswerk
Naast het regelmatig blijven oefenen van de tafels krijgen de kinderen incidenteel wat huiswerk mee. Dit gebeurt dan bij de vakken spelling, aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer. Na bestudering van het werk volgt op school een toets.

Gymnastiek
Groep 5 heeft twee maal per week gymnastiek: op dinsdag en op vrijdag. De lessen worden gegeven door de vakleerkracht: Gea van der Torn en door de eigen leerkracht.

Muziek
Voor de muzieklessen wordt gebruik gemaakt van muziek van Benny Vreden. Daarnaast ruimen we regelmatig tijd in voor optredens van kinderen in de klas; bijv. dansjes en toneelstukjes. Ongeveer vijf keer per jaar hebben we op de Springplank podiumoptredens. Tijdens zo’n optreden kan iedere groep aan een aantal andere groepen laten zien wat is ingestudeerd. Ouders worden eenmaal per jaar in de gelegenheid gesteld een optreden van hun kind bij te wonen.

Handvaardigheid en tekenen
Voor handvaardigheid maken we gebruik van de methode ‘Handvaardigheid moet je doen’. De lessen spelen vaak in op de wereld om ons heen (seizoenen, feesten).
Bij de tekenlessen gebruiken de kinderen verschillende materialen, zoals kleurpotlood, viltstift, verf wasco en inkt.

Cito-toetsen
Tweemaal per jaar worden toetsen bij de leerlingen afgenomen, die niet methodegebonden zijn. Omstreeks januari worden de middentoetsen en in juni de eindtoetsen afgenomen van Cito. Beide keren gaat het om de toetsen voor begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. De toetsen worden nagekeken door de leerkracht en afhankelijk van het aantal goede antwoorden komt de leerling in niveau A, B, C, D of E. Het A- niveau is het hoogste niveau, het E- niveau het laagste. De resultaten worden vermeld op het rapport van uw kind.

Rapporten
Eind november wordt u uitgenodigd voor een tien- minuten- gesprek over het functioneren van uw kind. Daarnaast krijgen de kinderen twee keer een rapport mee van school. Het eerste rapport wordt in februari meegegeven met uw kind. Dit rapport wordt gevolgd door een tweede tien- minuten- gesprek. Bij het eindrapport is er in principe geen oudergesprek. Wel is het vanzelfsprekend mogelijk om op uw verzoek alsnog met de leerkracht te praten over het rapport van uw kind. Ook de leerkracht kan, indien nodig, u uitnodigen voor een gesprek.

We hopen u hiermee meer inzicht te hebben gegeven in de werkwijze van groep 5.

Met vriendelijke groet,

Meester Paul