De Springplank
  1. Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: springplank@opoz.nl

 Informatie groep 8

Procedure Voortgezet Onderwijs

-Eind januari ontvangen de kinderen het definitieve schooladvies en ontvangt u een    uitnodiging om deze te komen bespreken. Het advies zit verwerkt in een onderwijskundig rapport. Hierin staan ook de allerlaatste toets gegevens, die in januari nog zijn afgenomen. Sommige scholen kiezen ervoor dit niet te doen. Dus het komt voor dat die kinderen hun advies al eerder hebben gekregen. Wij vinden het belangrijk, om de laatste gegevens nog mee te tellen voor het uiteindelijke advies.

-Voor 1 april schrijven de ouders hun kind in bij een V.O school.

-De Cito eind- toets groep 8 wordt afgenomen op 19, 20 en 21 april. In de maanden vooraf wordt er geoefend in de klas met de manier van omgaan met deze toetsen. Ook analyseren we daarna de stof, die nog extra in de klas behandeld moet worden, of extra meegegeven moet worden naar huis ( als het om individuele leerlingen gaat).

-Ongeveer veertien dagen na deze toets komt de uitslag binnen en wordt deze meegegeven aan uw kind. De uitslag is niet van belang bij het aannemen op het VO.

*De basisschool heeft een adviserende functie. Het V.O bepaalt de toelating.

In januari krijgt u verschillende uitnodigingen voor open dagen bij het V.O. Ook al is het definitieve advies nog niet besproken, dan kunt u de scholen gewoon gaan bekijken. Er zijn geen wachtlijsten, maar soms wordt er wel geloot. Dit gaat nooit op volgorde van aanmelding, maar is altijd willekeurig.

Contact

Wij vinden het belangrijk dat er een goed contact is met de ouders over hun kind.

Mocht er van onze kant behoefte zijn, dan zullen wij hiervoor met u een aparte afspraak maken. Mocht u contact met ons willen, wilt u dan ook een afspraak maken, zodat wij hiervoor de tijd kunnen nemen ? Voor schooltijd graag alleen zaken melden die echt niet op een ander tijdstip kunnen. We willen graag op tijd beginnen met de lessen.

Op maandag, dinsdag , woensdag en vrijdag kunt u contact opnemen met juf Debby en op donderdag  met juf Annemarie.

Eigen materialen

De kinderen in groep 8 moeten zelf voor een 23-ringsmultomap met tabbladen zorgen. Ook mogen ze een etui met inhoud meenemen. Een goed overzichtelijke agenda is belangrijk!

Rapporten

De leerlingen ontvangen dit schooljaar twee rapporten. In november zal er een algemeen gesprek plaatsvinden tussen ouders en leerkrachten zonder rapport. Uitzondering in groep 8 is, dat er geen rapport bespreking plaats zal vinden in febr/maart, omdat er in januari al een adviesgesprek is geweest.

Informatie over de verschillende vakken in groep 8

Rekenen

We werken met de vernieuwde versie van de rekenmethode:

De wereld in getallen (WIG). De opzet van deze versie verschilt nogal van de vorige druk.

Niet ieder kind leert even gemakkelijk en snel. De vernieuwde versie van de methode 

De wereld in getallen houdt daar meer rekening mee. Eerst krijgen alle kinderen een centrale instructie met behulp van het lesboek. Daarnaast is voor de zwakkere rekenaars in elke les een verlengde instructie uitgewerkt. Deze twee vormen van instructie worden door de leerkracht gegeven. Vervolgens oefent ieder kind zelfstandig in de weektaak op zijn of haar niveau.

In de weektaak staan oefeningen op drie niveaus: minimum-,basis- en plusniveau.

De verschillende niveaus worden aangegeven met een, twee of drie sterren. De indeling van de leerlingen in de verschillende niveaus is gebaseerd op de laatste Cito-score. Het is mogelijk om van het ene niveau door te schuiven naar een ander niveau.

In deze vernieuwde versie krijgt het automatiseren veel aandacht. De kinderen oefenen dit op veel manieren: mondeling, schriftelijk en op de computer.

Een belangrijk deel van de leerstof is opgenomen in de weektaak. Dit sluit goed aan bij de Daltonwerkwijze.

Taal

Taal in Beeld

Deze methode is opgebouwd uit acht blokken van vier weken. Ieder blok heeft een eigen thema. De eerste drie weken van ieder blok bestaan uit basislessen. Aan het begin van de vierde week is er een toetstaak. Er is ruime aandacht voor woordenschat , spreken/luisteren, schrijven(stellen) en taalbeschouwing(woordbouw,zinsbouw,taalgebruik)

Elke les is als volgt opgebouwd:

-Wat ga je doen? (het doel v.d. les wordt uitgelegd)

-Op verkenning (verkennende opdrachten)

-Uitleg (inhoudelijke instructie)

-Aan de slag (werken aan de opdrachten in het werkboek)

-Terugkijken (is het lesdoel bereikt?)

-Extra opdracht (voor snelle leerlingen)

 

Spelling

De methode heet: Spelling in beeld

De kinderen leren de belangrijkste spellingstrategieën. Zo leren ze niet alleen zoveel mogelijk woorden correct te spellen,maar worden ze ook getraind in de juiste spellingdenkwijze. Het accent wordt gelegd op:

Klankstrategie: schrijven zoals je het woord hoort (hoor je oe dan schrijf je ook oe)

Regelstrategie: het toepassen van spellingregels(maak het woord langer bijv. honden ,dus hond met een d)

Weetstrategie: het inprenten van woorden(ei en ij klinken hetzelfde ; leren door inprenting).

Opzoekstrategie en analogieaanpak.(o.a. omgaan met het woordenboek en voorbeeldwoorden). Op speciale uitlegkaarten per spellingprobleem wordt een korte en duidelijke instructie geboden. Ook staan er op iedere kaart voorbeeldwoorden.

De opbouw van Spelling in beeld is in blokken. Een blok bevat standaard vier lesweken. In de eerste drie weken van een blok zijn er in totaal zes basislessen ,dus twee lessen spelling per week. De eerste vijf lessen oefenen de kinderen met één spellingcategorie. Het signaaldictee na les vijf is facultatief. Dit dictee laat zien in welke spellingcategorieën een kind nog fouten maakt. Aan die categorieën kan er nog extra aandacht besteed worden. De zesde les is een herhalingsles , waarin de leerstof van het blok en de spellingcategorieën uit voorgaande blokken worden herhaald. Aan het begin van de vierde week is er een controledictee . Dit dictee maakt duidelijk of de kinderen de doelen van het blok hebben bereikt. Voor wie dat niet zo is ,zijn er herhalingstaken en alle andere kinderen kunnen verder met plustaken.

De kinderen kunnen thuis op www.bloon.nl werken. Hier kunnen ze oefenen met alle regels van de week per blok. Ze hebben in groep 7 hiervoor een wachtwoord gekregen. Deze geldt nog steeds.

Lezen

Technisch lezen: Met de methode “Estafette” werken we 3x per week aan correct lezen, vloeiend en vlot lezen  met een goede intonatie.  

Sinds vorig jaar zijn we gestart met mandjeslezen.

De kinderen krijgen iedere week per groep een bak met een thema. Bijvoorbeeld kranten, National Geografic enz..

 

Begrijpend lezen:

Sinds dit schooljaar gebruiken de groepen 3 t/m 8 Nieuwsbegrip. Met interactieve leeslessen sluit Nieuwsbegrip aan bij een onderwerp uit de dagelijkse actualiteit. Leerlingen maken oefeningen op papier én kunnen op de computer oefeningen maken in een speciale leerlingomgeving.

De kinderen lezen wekelijks een tekst over iets wat in het nieuws is, op hun eigen niveau. Elke week is er een nieuw onderwerp, in totaal 42 keer per jaar. De redactie zorgt ervoor dat er veel afwisseling is. Na een moeilijk onderwerp, zoals de herdenking van 9/11, volgt een luchtig onderwerp.

 

Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het strategisch leren lezen van teksten. Het nieuws is een middel om de kinderen te interesseren om de tekst te lezen. De leerkracht speelt daarbij een belangrijke rol. De juf of meester doet in de Nieuwsbegriplessen namelijk hardopdenkend voor hoe het lezen van een tekst in je hoofd werkt. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het digibord. De kinderen leren een strategie, die ze bij de tekst kunnen gebruiken. Ze leren bijvoorbeeld dat ze eerst naar de titel en de plaatjes bij de tekst moeten kijken, voor ze de tekst gaan lezen. Als je eerst voorspelt waar de tekst over gaat, begrijp je de tekst beter. Voorspellen is één van de vijf strategieën die leerlingen bij Nieuwsbegrip leren. Leerlingen werken met een stappenplan.

Thuis moeten de kinderen werken met nieuwsbegrip op de computer. Dit wordt op school gecontroleerd. Op de maandag erna moet anders het nieuwsbegrip na schooltijd worden gemaakt op school. Dit is een afspraak voor groep 6 t/m8.

Verkeer

Voor verkeer maken we gebruik van de Jeugd Verkeerskrant.

Er worden voornamelijk zaken herhaald uit de voorgaande jaren; ook wordt aandacht besteed aan het fietsen, in verband met het fietsen naar hun toekomstige school. Na iedere krant volgt er een toetsje.

 

Natuur

Voor natuur hebben sinds vorig jaar de nieuwe methode wereldzaken op proef. De kinderen hebben een werkboek en er zitten veel digibord lessen aan gekoppeld. De methode is verdeeld in thema’s. Na ieder thema volgt een toets. De kinderen mogen dan het werkboek mee naar huis nemen, om te leren.

Aardrijkskunde

Voor aardrijkskunde gebruiken nog de methode Geobas, maar deze zal dit jaar nog worden vervangen door een nieuwe methode.

In groep 8 behandelen we de verschillende werelddelen.

Ieder hoofdstuk bestaat uit twee  lessen met een topografie blad (de Wereld) wat bij dit hoofdstuk hoort.

Na ieder hoofdstuk volgt er een aardrijkskunde toets en een topografietoets.

Verder kan in de klas geoefend worden op de computer. Voor een toets krijgen de kinderen van groep 8 het pakketje mee naar huis, waaraan ze de  afgelopen weken gewerkt hebben.

Zodra de nieuwe methode beschikbaar is, zullen we u informeren over de werkwijze.

Geschiedenis

Voor geschiedenis gebruiken we de methode Bij de Tijd.

In groep 8 komen aan de orde:

Prehistorische volken

Het  Keizerrijk China

De Islam

Ontdekkingsreizen

Europa’s macht in de wereld

Samenwerking in de wereld

Na ieder blok, dat bestaat uit vier lessen en een samenvatting, volgt een toets.

 

Engels

Voor Engels gebruiken we de methode Real English

Het gaat voornamelijk om luister- en leesvaardigheid.

Na het behandelen van een unit wordt deze afgesloten met een toets.

Project

In de loop van het schooljaar wordt ook in projectvorm gewerkt.

Mogelijke onderwerpen hiervoor zijn: Drugsgebruik, alcohol, roken en seksuele voorlichting.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van leerlingenboekjes en werkbladen.

 

Ook maken we in groep 8 altijd graag gebruik van gastlessen. Zo komt er iemand lesgeven over verzekeringen en het spelen bij de spoorbaan, maar ook komt bureau Halt informatie geven over Facebook of digipesten.

 

Computers

In de klas hebben we computers staan waar de kinderen op kunnen werken.

Hierop staan een aantal vaste programma’s. Ook het maken van verslagen of het opzoeken van verschillende opdrachten in de weektaak komt aan de orde.

Huiswerk

Hieronder vallen de volgende leerstofonderdelen:

-Leren van toetsen van de zaakvakken;

-Niet afgerond schoolwerk;

-Voorbereiden boekbespreking/presentatie

Van de kinderen wordt verwacht dat zij het opgegeven huiswerk zelf in hun agenda noteren. In de klas wordt aandacht besteed aan het omgaan met een agenda. We hebben in het lokaal een planbord ter controle. In het algemene gedeelte van de informatie brief zal een uitgebreid stukje staan over het werken met de weektaak. Wij vinden het belangrijk om de leerlingen in de gaten te houden of ze bij zijn met de weektaak. Iedere dag zal hier een controle op zijn, en daarover afspraken worden gemaakt,  zodat de kinderen niet op vrijdag met een heel pakket werk zitten.

TV lessen

We  kijken op school naar het jeugdjournaal of nieuws uit de natuur dat bestemd is voor de groepen 7 en 8.

Soms worden er lessen bekeken, die aansluiten bij een project waar we mee bezig zijn.

Bijbelles

De kinderen krijgen de mogelijkheid om op maandag bijbelles te volgen.

Dit is op vrijwillige basis onder verantwoordelijkheid van de godsdienstjuf.

De kinderen die geen bijbelles volgen, krijgen ander werk in de klas. Op dit moment lezen er een aantal  kinderen van groep 8 samen met de kinderen van groep 4 onder de bijbelles.

Gym

De gymlessen worden gegeven op dinsdag en vrijdag.

Douchen wordt door ons geadviseerd. Wanneer een leerling, om welke reden dan ook, niet mag deelnemen aan de gymles of het douchen, verwachten wij een briefje van de ouders.

Kamp

De kampdagen staan dit schooljaar gepland op 18,19 en 20 mei. Ook dit schooljaar gaan we weer naar Summercamp Heino.

Op de website www.heino.nl kunt u al wat informatie verkrijgen en indrukken opdoen. In de loop van het schooljaar komt hier uiteraard nog uitgebreide informatie over.