De Springplank
  1. Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: springplank@opoz.nl
Informatie groep 5

Vakken en methodes

In groep 5 krijgen de kinderen les in verschillende vakken, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van methodes. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende vakken en de gebruikte methodes. Daarnaast is er een korte uitleg per vakgebied.

 

Taal

Onze methode heet: Taal in beeld

Deze methode is opgebouwd uit acht blokken van vier weken. Ieder blok heeft een eigen thema. De eerste drie weken van ieder blok bestaan uit basislessen. Aan het begin van de vierde week is er een toetstaak. Er is aandacht voor woordenschat, spreken/luisteren, schrijven(stellen) en taalbeschouwing(woordbouw,zinsbouw,taalgebruik)

 

Elke les is als volgt opgebouwd:

-Wat ga je doen? (het doel v.d. les wordt uitgelegd)

-Op verkenning (verkennende opdrachten)

-Uitleg (inhoudelijke instructie)

-Aan de slag (werken aan de opdrachten in het werkboek)

-Terugkijken (is het lesdoel bereikt?)

 

Spelling

De methode heet: Spelling in beeld

De kinderen leren de belangrijkste spellingstrategieën. Zo leren ze niet alleen zoveel mogelijk woorden correct te spellen, maar worden ze ook getraind in de juiste spellingdenkwijze. Er zijn drie soorten woorden: weetwoorden, klankwoorden en regelwoorden. In één les wordt één strategie aangeboden. Na vijf basislessen wordt er een signaaldictee afgenomen om te kijken of de kinderen de strategieën beheersen. Dan volgt er een herhalingsles en het blok wordt afgesloten met een controledictee. De opbouw van de spellinglessen zijn hetzelfde als bij de taalmethode.

 

Rekenen

De methode heet: Wereld in Getallen

Deze methode heeft blokken van 5 weken. In de eerste vier weken worden er per week vier basislessen gegeven. Naast de basislessen is er ook een weektaakgedeelte wat op leerniveau is verdeeld. Dit gedeelte staat op de weektaak en hieraan kan door de leerlingen de hele week gewerkt worden.

Daarnaast is er een computerprogramma bij de methode en hiermee werken de leerlingen wekelijks een paar keer. De dagelijkse instructie die door de leerkracht gegeven wordt, wordt ondersteund door een programma op het digitale schoolbord.

 

Naast de methode krijgen de kinderen in groep 5 in de weektaak extra bladen met verhaalsommen. Dit om de CITO vraagstelling te oefenen.

 

Begrijpend lezen

De methode heet: Nieuwsbegrip

Deze methode heeft iedere week een leestekst over een actueel onderwerp. Hier worden twee lessen aan besteed. Er is een basisles waar de kinderen samen met de leerkracht de tekst lezen en vragen maken aan de hand van de tekst. De onlineles is een les met een korte tekst en acht vragen. Deze maken de kinderen waar mogelijk alleen.

Bij het begrijpend lezen gaat het voornamelijk om het begrijpen van een tekst. Dit kunnen weetteksten of verhaalteksten zijn.  Het zoeken naar sleutelwoorden, de hoofdgedachte uit een tekst halen, oorzaak en gevolg bepalen en het kiezen van een leesstrategie. 

 

Technisch lezen

De methode heet: Estafette

Met deze methode werken we 2x per week aan het technisch lezen (het vloeiend en vlot lezen met een goede intonatie)

Het technisch lezen wordt daarnaast ook nog geoefend met niveau lezen. Dit lezen gebeurt , afhankelijk van het niveau van uw kind, enkele keren per week. Daarnaast doen we vanaf groep 3 ook één keer per week aan mandjeslezen om het leesplezier te bevorderen.

 

Schrijven

De methode heet: Pennenstreken

In groep 5 gaat het om voortgezet schrijven. Gelet wordt op een goede zithouding , de papierligging , de penhantering en de kinderen leren schrijven tussen de aangegeven liniatuur. Kleine letters worden omgezet in hoofdletters. De cijfers en leestekens komen ook aan bod evenals het schrijven van lange woorden.

 

Geschiedenis

De methode heet: Bij de tijd

Dit jaar worden zes historische onderwerpen besproken. Dit zijn :

-de voedselverzamelaars/jagers

-de eerste boeren

-een Middeleeuws kasteel

-Nederland en de strijd tegen het water

-De eerste fabrieken

-De eerste helft van de twintigste eeuw.

In de methode wordt gebruik gemaakt van: verhaalvormen waarbij leeftijdsgenootjes centraal staan, kopieerbladen en een werkboek. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een toets.

 

Natuur

De methode heet: Natuurzaken

Deze digitale methode laat de kinderen door filmpjes en interactieve opdrachten de begrippen van het onderwerp begrijpen en onthouden. Met een leerwerkboek worden vragen over het onderwerp gesteld.

 

Aardrijkskunde

De methode heet: Wijzer!

Deze nieuwe methode bevat topografie, aardrijkskundige vaardigheden (o.a. kaartlezen) en aardrijkskundige thema’s (b.v. de stad, het platteland, toerisme, het weer, de fabriek)

De topografie heeft dit jaar een inleidend karakter. De aangeboden stof wordt een aantal keer getoetst. ( hopelijk kunnen we starten met deze methode medio oktober )

 

Verkeer

De methode heet: Verkeerskrant

Aan de hand van voorbeelden leren kinderen de verkeersregels. Elke krant heeft zijn eigen onderwerp. Naast de theorielessen krijgen de kinderen in groep 5 verkeerslessen op het schoolplein waarbij ze hun fiets mee moeten nemen.

 

Schooltuinen

Vanaf april hebben de kinderen hun eigen tuintje waarin zij tot aan de zomervakantie  lekker bezig zijn met zaaien, planten en oogsten.

 

Huiswerk

In groep 5 begint het eerste huiswerk te komen. Voor natuur, aardrijkskunde en geschiedenis zal er leerhuiswerk mee naar huis gaan. Dit zal altijd een week voordat de toets gepland staat mee naar huis gaan. Ook zal er vanaf volgend blok bij spelling woordjes mee naar huis gaan om te oefenen voor het controle dictee.

 

Gymnastiek

Groep 5 heeft twee maal per week gymles op dinsdagochtend en op vrijdagochtend. Op dinsdag verzorgt de Gymleerkracht de les.

 

Muziek

Voor de muzieklessen worden verschillende Nederlandse en Engelse liedjes aangeboden met behulp van de digitale methode zangexpress. Daarnaast ruimen we regelmatig tijd in voor optredens van kinderen in de klas, bijv. dansjes en toneelstukjes. Een paar keer per jaar hebben we op de Springplank open podia. Tijdens zo’n optreden laat de groep aan een aantal andere klassen zien wat zij ingeoefend hebben. Alle ouders worden  in de gelegenheid gesteld een optreden van hun kind bij te wonen. Dit jaar zullen deze optredens op woensdagochtend plaats vinden.

 

Handvaardigheid en tekenen

Voor het vak handvaardigheid maken we gebruik van veel verschillende technieken om leuke knutselwerkjes te maken. Vaak heeft een knutselwerk te maken met de actuele onderwerpen in de klas of het nieuws. Bij de tekenlessen gebruiken de kinderen verschillende materialen, zoals kleurpotlood, viltstift, verf, wasco en nog veel meer.

 

CITO-toetsen

Twee keer per jaar worden toetsen bij de leerlingen afgenomen, die niet methodegebonden zijn. In januari/februari  worden de M5 toetsen en in juni de E5 toetsen afgenomen van CITO. Het zal gaan om de toetsen voor begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. De toetsen worden nagekeken door de leerkracht en afhankelijk van het aantal goede antwoorden komt de leerling in niveau I+, I, II, III, IV, V of V-.  Niveau I+ is het hoogste niveau, niveau V- het laagste niveau.  De resultaten worden vermeld op het rapport van uw kind. Daarbij krijgt u bij het rapport een grafiekenoverzicht met de voortgang van uw kind.

 

Rapporten

Eind november wordt u uitgenodigd voor een tien- minuten- gesprek over het functioneren van uw kind. Daarnaast krijgen de kinderen twee keer een rapport mee van school. Het eerste rapport wordt in februari meegegeven met uw kind. Dit rapport wordt gevolgd door een tweede tien- minuten- gesprek. Bij het eindrapport is er in principe geen oudergesprek. Wel is het vanzelfsprekend mogelijk om op uw verzoek alsnog met de leerkracht te praten over het rapport van uw kind. Ook de leerkracht kan, indien nodig, u uitnodigen voor een gesprek.

 


Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.