De Springplank
  1. Irisvaart 6-8, 2724TT Zoetermeer, tel 079-3460064  email: springplank@opoz.nl

Informatie groep 3

Groep 3 is een spannend jaar in de schoolcarrière van uw kind. Dit is het jaar waarin de kinderen leren rekenen, lezen en schrijven. Wij zijn inmiddels al hard aan het werk gegaan.
Hieronder treft u relevante informatie aan betreffende groep 3 voor het schooljaar 2016-2017.

Vakken en methodes
In groep 3 krijgen de kinderen les in verschillende vakken, waarbij grotendeels gebruik wordt gemaakt van methodes. Hieronder volgt een overzicht van de gegeven vakken, de gebruikte methodes en een kleine uitleg bij ieder leerstofonderdeel.

Lezen
Voor het vak lezen gebruiken we op de lesmethode Veilig Leren Lezen. Deze veelgebruikte methode bestaat uit 12 kernen, die ieder ongeveer drie weken duren. Elke kern wordt afgesloten met methodegebonden testjes, die toetsen of de leerlingen de aangeboden stof beheersen. In de eerste zes kernen worden vooral letters en structureerwoorden aangeleerd. In de laatste zes kernen ligt de nadruk meer op het versnellen van het technisch lezen en op spelling en begrijpend lezen. Na enkele maanden leesonderwijs wordt gestart met niveaulezen. Kinderen lezen dan, onder begeleiding van ouders, in kleine groepjes in leesboekjes. Op deze manier wordt de leesvaardigheid van kinderen snel verder vergroot. Voor het niveaulezen zijn wij afhankelijk van de hulp van ouders van leerlingen in groep 3. Het leesproces wordt verder ondersteund door het schooltv-programma ‘Leesdas, lettervos, boekentas’, waarin alle aangeleerde letters en structureerwoorden nogmaals aan bod komen.
De leesmethode speelt goed in op de verschillen tussen leerlingen en biedt oefenstof voor drie verschillende niveaus: de ster -, maan- en zonkinderen,

Lezen is een vaardigheid die niet alleen op school kan worden geoefend. De basis wordt op school aangeleerd, maar goed lezen leert een kind alleen door heel veel oefenen.
Daarom vragen wij u om regelmatig met uw kind(eren) hardop te lezen, het liefst elke dag een kwartier. De bibliotheek heeft veel leuke en goede boeken voor beginnende lezers. De niveaus staan aangegeven op de boekjes. Het bibliotheekpersoneel weet hier veel van en zal u graag adviseren. Voor kinderen is het lidmaatschap van de bibliotheek gratis.

Rekenen
Voor het vak rekenen gebruiken wij de methode ‘Wereld in Getallen’. Het eerste half jaar werken de leerlingen uitsluitend in een werkboek. In het tweede deel van het jaar gaan we daarnaast ook werken met een rekenboek en rekenschrift.
In het eerste rekenschrift wordt nog heel speels omgegaan met rekenen. Enkele belangrijke rekenbegrippen uit de kleuterperiode worden eerst nogmaals herhaald (meer, minder, groter, kleiner, eerste, laatste, de telrij tot 20, etc.) De rekenlessen worden aangeboden in een context die goed aansluit bij de belevingswereld van het kind. Naarmate het schooljaar vordert, zullen de kinderen steeds meer ‘echte’ sommen gaan maken. In groep 3 worden voornamelijk sommen tot 10 gedaan, met een enkel uitstapje naar de sommen tot 20. Voor deze sommen wordt gebruik gemaakt van het rekenrek. Aan het eind van groep 3 streven wij er verder naar dat de leerlingen kunnen tellen tot 100, dat ze sommen tot 10 vlot uit het hoofd kunnen en dat ze bij klokkijken de hele uren beheersen. Ook is dan spelenderwijs de basis gelegd voor het aanleren van de tafels van vermenigvuldiging in groep 4.
De rekenmethode is verdeeld in blokken. Een blok is verdeeld in een aantal taken waarmee we ongeveer drie weken bezig zijn. Na de eerste blokken zijn er nog geen toetsen in de methode opgenomen en is dus de observatie van de leerkracht een belangrijk instrument om de vorderingen van de leerling te meten. Na de eerste blokken zijn er in de methode aan het eind van ieder blok toetsen opgenomen die controleren of de leerlingen de geoefende stof ook echt beheersen.

Schrijven
In groep 3 hebben wij er voor gekozen om de leerlingen eerst de blokletters aan te leren die horen bij de leesmethode. Daarvoor gebruiken wij de ‘Schrijfmotorische ondersteuning bij Veilig Leren Lezen’. Halverwege het jaar (als alle letters zijn aangeleerd) stappen wij over op de echte schrijfletters. Daarvoor gebruiken wij de methode ‘Pennenstreken’. Op een speelse manier, ondersteund door versjes en liedjes, leren de kinderen de losse schrijfletters schrijven. Eerst wordt begonnen met het oefenen van het bij de letter passende schrijfpatroon op het bord, in de lucht en uiteindelijk met potlood in het schrijfschrift. Het schrijven van de cijfers wordt aangeleerd in een apart boekje. De kinderen schrijven met driehoekige schrijfpotloden om de juiste potloodgreep te bevorderen.

Verkeer
Voor het vak verkeer maken we in groep 3 gebruik van de Verkeerskalender. Hierin komen allerlei verkeerssituaties aan bod die de kinderen in het dagelijks leven ook tegenkomen. Op speelse wijze leren kinderen wat wel en niet ‘veilig’ verkeersgedrag is. Ook worden enkele verkeersregels aangeleerd. In het werkboekje komen allerlei aspecten van het verkeer aan bod.

Wereldoriëntatie
Het vak wereldoriëntatie is een combinatie van aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Wij gebruiken hiervoor ideeënboeken waar allerlei onderwerpen in staan met daarbij een aantal lessuggesties. Wij vinden het belangrijk om met de onderwerpen van het vak wereldoriëntatie aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Onderwerpen die leven in de groep dienen vaak als uitgangspunt voor de lessen.

Muziek
Voor het vak muziek is op school de methode ‘Muziek moet je doen’ aanwezig. Deze methode dient bij ons als ideeënboek. Wij vinden het belangrijk om naast enkele technische aspecten van muziek, veel tijd vrij te maken voor het aanleren en zingen van liedjes. Daarnaast ruimen wij regelmatig tijd in voor optredens van kinderen in de klas (bijvoorbeeld dansjes) en voor het oefenen en opvoeren van kleine toneelstukjes. Enkele keren per jaar hebben wij een podiumoptreden. Tijdens zo’n optreden kunnen de leerlingen aan een aantal andere groepen laten zien wat zij in de groep hebben ingestudeerd. Alle ouders worden eenmaal per jaar in de gelegenheid gesteld een optreden van hun kind bij te wonen.

Handvaardigheid en Tekenen
Voor het vak handvaardigheid maken we gebruik van de methode ‘Handvaardigheid moet je doen’. Daarnaast vormen onze eigen ideeën vaak de basis voor de handvaardigheidslessen. Deze lessen spelen vaak in op de wereld om ons heen (seizoenen, feesten), terwijl er soms ook verbanden zijn met lessen die er in de klas geweest zijn. Bij de tekenlessen gebruiken de leerlingen verschillende materialen, zoals kleurpotlood, verf, waskrijt en inkt.

Normen, Waarden en Sociale Vaardigheden
Wij vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan normen en waarden. Daarom hanteren wij op school schoolregels. Iedere week wordt er in alle klassen (dezelfde) nieuwe regel behandeld. Deze regels zijn vaak heel praktisch van aard en hebben betrekking op de alledaagse schoolpraktijk. Sociale vaardigheden zijn een onmisbaar deel van de opvoeding van een kind. Op school besteden wij daar dan ook zeer regelmatig aandacht aan.
Deze regel staat in de nieuwsbrief vermeld.

Gymnastiek
Groep 3 heeft twee maal per week gymnastiek: op dinsdag van de vakleerkracht en op vrijdag van de groepsleerkracht.

Dalton
Het Daltononderwijs op de Springplank omvat onder meer het werken met een weektaak. De kinderen krijgen iedere dag de tijd om aan hun taak te werken. Voor snelle werkers is er extra stof in de vorm van de opdrachten ‘onder de clown’. Het samenwerken van leerlingen wordt extra bevorderd door middel van ons maatjessysteem. Je maatje is er om samen opdrachten mee uit te voeren, maar ook om je te helpen als je ergens mee zit.

Ouderhulp
Door het schooljaar heen zal een aantal activiteiten door school of op school worden georganiseerd, waarbij ouderhulp onmisbaar is. Denkt u bijvoorbeeld aan de schoolreis, de sportdag en het niveaulezen. Hiervoor worden vrijwel altijd intekenlijsten opgehangen bij de klassen. Om deze activiteiten goed uit te voeren is uw hulp bijna onmisbaar.

Cito-toetsen
Tweemaal per jaar worden niet- methodegebonden toetsen bij de leerlingen afgenomen.
We gebruiken hiervoor de Cito-toetsen, omstreeks januari de middentoetsen en in juni de eindtoetsen. Het gaat dan om toetsen voor begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. De toetsen worden nagekeken door de leerkracht en afhankelijk van het aantal goede antwoorden komt de leerling in niveau A, B, C, D of E. Het A- niveau is het hoogste niveau, het E- niveau het laagste. De resultaten worden vermeld op het rapport van uw kind.

Rapporten
Eind november wordt u uitgenodigd voor een tien- minuten- gesprek over het functioneren van uw kind. Daarnaast krijgen de kinderen twee keer een rapport mee van school. Het eerste rapport krijgt uw kind in februari mee. Dit rapport wordt gevolgd door een tweede tien- minuten- gesprek. Bij het eindrapport is er in principe geen oudergesprek. Wel is het vanzelfsprekend mogelijk om op uw verzoek alsnog met de leerkracht te praten over het rapport van uw kind. Ook de leerkracht kan, indien nodig, u uitnodigen voor een gesprek.

Regels en weetjes in groep 3 

  • Wilt u zorgen dat uw kind op tijd op school is en dat u ook vlot afscheid neemt van uw kind? We beginnen om 08.30 uur en om 13.15 uur. Te laat komen is vervelend voor het kind zelf, voor de leerkracht en voor de klasgenootjes.
  • Indien uw kind niet op school kan komen door ziekte of om een andere reden, dan vragen wij u vriendelijk om dit voor schooltijd te melden. Voor verlof voor bijvoorbeeld huwelijken of vakantiedagen buiten de vakanties om, moet een verlofaanvraag worden ingediend. Dit formulie is verkrijgbaar bij de directie.
  • Voor zaken die u wilt bespreken met de leerkracht kunt u altijd een afspraak maken na schooltijd. Bij het brengen van de leerlingen in de ochtend en middag hebben wij alleen tijd voor korte mededelingen en vraagjes.
  • Alle jassen gaan in de luizenzakken, de tassen in de bakken onder de kapstok.
  • Ieder kind is een keer jarig. Zou u aan de leerkracht willen melden wanneer uw kind gaat trakteren? Dan houden wij er rekening mee.
  • Aanmelden en afmelden voor de overblijf kunt u doen in het overblijfschrift dat in de aula ligt.


juf Lenni & juf Els

 

 

 

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.